Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

МИР публикува покана и пакет документи по процедура BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд 'Сигурност на електроенергийната система' (SAFE)”

През месец ноември 2023 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Фонд „Сигурност на eлектроенергийната система“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE)”  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 103 952 133,72 лева /53 149 882,00 евро евро/.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува списък на операциите.


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)”.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за смекчаване на последиците върху българските МСП, особено засегнати от увеличения на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия срещу Украйна.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 103 952 133,72 лева (53 149 882,00 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента REACT-EU.

Допустима за финансиране е следната дейност:

Възстановяване на средства, използвани от държавата през 2022 г. за осигуряване на компенсации на МСП, които са били особено засегнати от увеличения на цените на електрическа енергия и отговарят на условията по т. 2.4, пар. 72 (д) от Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 6.12.2023 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg

Покана за представяне на проектно предложение

Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях

Заповед