Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прекратява процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Решение № РД-16-346 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и Решение № РД-16-347 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ на Ръководителя на Управляващия орган.

Причината за прекратяването е бързото разпространение на новия корона вирус (COVID-19), което предизвика сериозни сътресения в обществения и икономически живот на всички държави в световен мащаб и представлява сериозна заплаха за живота и здравето на хората, като оказва изключителен натиск не само върху здравните системи, но и върху икономическите структури. Всичко това поражда необходимостта от предприемане на спешни мерки, за да бъде подпомогната икономиката на страната за справяне с извънредната ситуация.

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве Управляващият орган на ОПИК е необходимо да предприеме поредица от действия, с които да преосмисли и пренасочи финансовата подкрепа в необходимата посока и най-вече в посока към микро, малките и средни предприятия като временни мерки за осигуряване на ефективен отговор на кризата.

По отношение на процедура BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ и с оглед на все по-нарастващата необходимост от засилване на връзката между бизнеса и науката в сферата на иновациите, УО на ОПИК като отговорна структура, ще търси възможности за нейното реализиране в рамките на средствата от новия програмен период 2021-2027.

Същевременно предвид важността на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и в условията на пандемия COVID-19, както и в отговор на бъдещото развитие на иновативния сектор от икономиката на България, УО на ОПИК предвижда в рамките на настоящия програмен период 2014-2020 да прецизира фокуса на подкрепата и да предостави възможност за осъществяването на процедурата в най-кратки срокове.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРАТА


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” като обявява процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Ще се финансира придобиването на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на знанията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изследвания и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115,646,638 лева (59,129,187 евро) европейско и национално финансиране, разпределени поравно между 6-те региона на ниво NUTS2 без област София-град. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат подкрепени съвместни проекти, инициирани от най-малко три предприятия с висок иновационен потенциал от съответния регион на ниво NUTS2 в сътрудничество с изследователска организация (която може да е от цяла България), като те ще доведат до създаването на капацитет за научни изследвания и иновации в съответствие с приоритетите на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС).

Приложимите режими на държавна/минимална помощ са, както следва:

По Елемент А приложимият режим е „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.

По Елемент Б приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 05 май 2020 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: ric@mi.government.bg

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.