Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

СЪОБЩЕНИЕ по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на КН на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021-2027

15-11-2022
Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на ГД ЕФК на електронен адрес docs@mig.government.bg

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

15-11-2022
Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на ГД ЕФК на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения общ представител за наблюдател и негов заместник

Виж всички

Актуални процедури

1639200000.00

Евро договорени средства

1153990000.00

Евро изплатени средства

33421

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти