Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИE ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО 14-ТА И 18-ТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073

17-06-2021
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектни предложения, които не се допускат до етап ТФО по процедура №BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

08-06-2021
Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в допълнителния списък, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСУН 2020.

Виж всички

Актуални процедури

BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“

УО на ОПИК кани ДАМТН да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти