Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения, подадени от Българска агенция за инвестиции по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към настоящия момент по процедурата, която е с два крайни срока за кандидатстване са сключени 2 броя административни договори BG16RFOP002-2.006-0001-C01 на стойност 2 474 022.00 лева и BG16RFOP002-2.006-0002– С01 на стойност 7 305 128.00 лева, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 150,00 лева / 5 000 000 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“.  

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Българската агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциални инвеститори и да се стимулират инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 9 779 150 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Извършване/изготвяне на периодични  проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно- и високотехнологични сектори) в България.

2). Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави.

3). Реализиране на дейности по осъществяване на проактивен инвестиционен маркетинг за утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация: 3.1./ Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори; 3.2./Разработване и разпространение на информационни, промоционални и рекламни материали и мултимедийни продукти.

4). Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния процес с цел предоставяне на по-качествени информационни и консултантски услуги на потенциалните инвеститори, вкл. закупуване на ДМА и ДНА.

5). Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български МСП и местните и регионални власти, вкл. закупуване на ДМА и ДНА.   

6). Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

7).  Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите.

8). Одит на проекта/ите.

9). Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта/ите.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното/ите предложение/я по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Първият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 20.10.2016 г.

Вторият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 30.06.2017 г.