Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Първо официално заседание на КН на ПКИП

На 8 февруари 2023 г. в гр. София, зала Иновационен форум "Джон Атанасов" на София Тех Парк се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление Управляващият орган на програмата публикува следната информация:

  1. Окончателен протокол от проведеното заседание
  2. Вътрешни правила за работа на КН
  3. Презентация I официално заседание на КН на ПКИП 2021-2027
  4. Презентация за напредъка в изпълнението на ОПИК 2014 - 2020
  5. Презентация предварителна оценка на финансовите инструменти за периода 2021-2027
  6. Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПКИП 2021-2027
  7. Методология и критерии за подбор на операции „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“
  8. Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“;
  9. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Разработване на иновации в предприятията“.
  10. Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма