Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Шесто официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Шесто официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

 

На 17 май 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК, включително напредъкът в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), София Тех Парк и Плана за оценка на ОПИК. Комитетът обсъди и прие изменения във Вътрешните правила за работа. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., свързани с добавяне на нова процедура „Насърчаване на предприемачеството“, актуализиране на срока за обявяване на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ и отпадане на процедура „Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк““ от ИГРП за 2018 г. Комитетът обсъди и одобри годишните доклади за изпълнението на двете оперативни програми за 2017 г. , методологията и критериите за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване на предприемачеството“, допълнения в методологията и критериите за подбор на операции в изпълнение на подхода ВОМР, промени в ОПИК в рамките на Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“, както и увеличаване на ресурса по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, годишния план за действие за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, както и информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2017 г.

3. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020

4. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2018 г.

5. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

6. Предложение за допълнение на Методологията и критериите за подбор на операции по процедурите в изпълнение на подхода ВОМР

7. Предложение за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

8. Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

9. Представяне на напредъка в изпълнението на ГПД за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на НКС

10. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

11. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП

12. Годишен доклад за изпълнението на
ОПИМСП за 2017 г.

13. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити