Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Годишни Доклади ОП ИМСП


 


От прикачените файлове може да се запознаете с одобрените Годишни доклади (2014 - 2020 г.) за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП)


Годишен доклад за 2022 г.

Резюме за граждани 2022 г.


Годишен доклад за 2021 г.

Резюме за граждани 2021 г.


Годишен доклад за 2020 г.

Резюме за граждани 2020 г.


СКЛЮЧЕНИ СА 3 971 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 515 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  В БЪЛГАРИЯ

В резултат от изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия  /ИМСП/ в България, към 31.12.2018 г. финансовите посредници са сключили 3 971 договора за кредит и лизинг с 3 487 крайни получатели на помощ (МСП) на обща стойност 515 613 697 евро, което представлява близо 85% от максималния обем на портфейла на инструмента. Това стана ясно от годишния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. за 2018 г., който бе одобрен от службите на ЕК през ноември 2019 година.

 

Повече информация за изпълнението на ОПИМСП е налична в одобрения Годишен доклад за 2018 г.

 

 


СКЛЮЧЕНИ СА 1 869 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 250 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  В БЪЛГАРИЯ

 

В резултат от изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия  /ИМСП/ в България, към 31.12.2017 г. финансовите посредници са сключили 1 869 договора за кредит с 1 750 крайни получатели на помощ (МСП) на обща стойност 251 705 924 евро. Това стана ясно от годишния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. за 2017 г., който бе одобрен от службите на ЕК през август 2018 година.

През изминалата година в рамките на Инициативата продължи реалното изпълнение на инструмента за неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране. От доклада става ясно още, че всичките 10 финансови посредници (Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк България, Сибанк, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка ДСК, Юробанк България, Дойче Лизинг България и Банка Пиреос) предоставят заеми на МСП, като през цялата година се наблюдава значителен интерес от страна на крайните получатели към инструмента. 

Очаква се средствата по инструмента да бъдат усвоени до края на 2019 г.