Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедури

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери"


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 


Въпроси и отговори по процедурата BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“


Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“