Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Комитет за наблюдение


Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОПИМСП)

 

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на ОПИК и ОПИМСП.

Комитетът за наблюдение е създаден на основание чл. 10 от ПМС № 79/10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 47 – чл. 49, чл. 110, чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета и в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията. Считано от 30.09.2015 г., Комитетът изпълнява функциите и на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) на основание § 5, ал. 1, т. 4 от Заключителните разпоредби на ПМС № 189 от 2015 г. за изменение и допълнение на ПМС № 79/2014 г.

Функциите и задачите на Комитета за наблюдение са определени съгласно разпоредбите на  чл. 49, чл. 110 и чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета,  чл. 11 (1) от ПМС № 79/2014 г., и са посочени в Раздел II, чл. 2 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП.

Комитетът за наблюдение разглежда и одобрява методология и критерии за подбор на операции, които да бъдат съ-финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; разглежда и одобрява годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението на ОПИК, ОПИМСП и ОПРКБИ; разглежда информация за финансовото управление и изпълнение на съответната програма, включително за сертифицираните разходи по съответната програма, разглежда и одобрява предложения за изменения на съответната програма, които да допринесат за постигане на целите на Европейските структурни и инвестиционни фондове или за подобряване на управлението, включително финансово на съответната оперативна програма.

В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и на социално-икономическите партньори, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния орган и др. Съставът на Комитета се определя със заповед на министъра на икономиката.