Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

Директорът на ГД ЕФК, Илияна Илиева, ще представи възможностите за подкрепа на бизнеса в гр. Бургас

28-03-2023
Срещата ще се проведе на 30 март 2023 г., четвъртък, от 11.00 ч., в Областна администрация Бургас в Конферентна зала на ет.2

Индикативната годишна работна програма по ПКИП за 2023 г.

13-02-2023
ИГРП е съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от ЕС и от Комитета за наблюдение на ПКИП

Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

09-01-2023
Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

УО на ОПИК обявява процедура чрез директно предоставяне BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“

06-01-2023
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Поименен състав на КН на ПКИП, съгласно Заповед № РД-14-381/29.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 29.12.2022 г

03-01-2023
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИР и на Единния информационен портал

Допълнение към списъка на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г.

07-12-2022
публикуван на 15.11.2022 г. със Съобщение от по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г.

Повторна покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

02-12-2022
В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до главния директор на ГД ЕФК

СЪОБЩЕНИЕ по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на КН на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021-2027

15-11-2022
Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на ГД ЕФК на електронен адрес docs@mig.government.bg

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

15-11-2022
Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на ГД ЕФК на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения общ представител за наблюдател и негов заместник

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027 г.

18-10-2022
Срокът за подаване на писмено заявление е 15 работни дни от датата на публикуване на поканата

Aгнес Mонфре: ОПИК 2014-2020 е сред най-добре изпълнените европейски програми

07-10-2022
Между 2014 г. и 2020 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ бяха подкрепени над 35 000 микро, малки и средни предприятия

84 646 140, 73 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец септември 2022 г. по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

30-09-2022
Със средствата фирмите ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази.

Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

28-07-2022
Кампанията ще се проведе в периода от 2 август 2022 г. до 16 август 2022 г.

МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

22-07-2022
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

УО на ОПИК обявява процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма”

08-07-2022
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Съобщение относно процедура „Технологична модернизация“

06-07-2022
След общественото обсъждане и съгласуване с ЕК, до края на месец юли МИР официално ще открие процедурата и ГД ЕФК /МИР/ ще организира информационна кампания за нейното представяне пред заинтересованите страни.

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“

01-07-2022
Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 260 000 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU

250 000,00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец май и юни 2022 г. по процедура BG16RFOP002-2.089

22-06-2022
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове

17-06-2022
Ще финансира 4 български проекта, а 8 е отличила с „Печат за върхови постижения“

4 400 000,00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец май 2022 г. по процедура BG16RFOP002-2.089

25-05-2022
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

2 850 000,00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец април и май 2022 г. по процедура BG16RFOP002-2.089

11-05-2022
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

12-04-2022
Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г.

СТАРТИРА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ С ПОСЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ В РЕЗЕРВНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СЕКТОРИ B, E, L, N, P, Q, R и S ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089

24-03-2022
„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

21-03-2022
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 28.03.2022г. (включително)

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

15-03-2022
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 22.03.2022 г. (включително)

ДИРЕКТОРЪТ НА ГД ЕФК ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ“

02-03-2022
Конференцията ще бъде открита от министъра на иновациите и растежа, г-н Даниел Лорер

ДЕЙНОСТИТЕ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ОПИК ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

25-01-2022
Проектът на Устройствен правилник на МИР е публикуван на Портала за обществени консултации с краен срок за обсъждане до 1 февруари 2022 г.

НАПРЕДЪКЪТ ПО ОПИК 2014-2020 БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

20-01-2022
Пред представителите на Европейската комисия ръководството на ГД ЕФК предостави подробна информация относно напредъка в цялостното изпълнение на програмата

ВЪЗОБНОВЯВАТ СЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СКЛЮЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ПО ОПИК

06-01-2022
Плащанията ще бъдат възобновени от 10 януари 2022 г., понеделник

Информация относно допълнително договаряне по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

25-10-2021
УО на ОПИК предстои да изпрати допълнителни покани за сключване на административни договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-2.089

С оглед оптимизиране на процеса по верификация на разходите, УО на ОПИК публикува

13-10-2021
Указания към бенефициентите за избягване на често допускани грешки при отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедура BG16RFOP002-2.089

УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

24-09-2021
Във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд и Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК

УО на ОПИК предстои да изпрати покани до кандидатите, които ще бъдат подкрепени с осигурения допълнителен ресурс за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089

16-09-2021
Предстои стартиране на процеса по наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Инструкция за бенефициентите относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедура BG16RFOP002-2.089

09-09-2021
„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Покана за участие в обществено обсъждане на програма "Конкурентоспосбност и иновации в предприятията" 2021-2027

02-09-2021
С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 24 септември 2021 г. (петък) от 11:00, чрез платформата Zoom.

Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

20-08-2021
публикува одобрено ръководство за изпълнение на АДБФП по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обществени консултации на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

19-08-2021
Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г.

УО на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервни проектни предложения, подредени по реда на класирането им, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024

19-08-2021
„Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

Проведе се Второто официално заседание на Тематичната работна група за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

28-07-2021
На 27 юли 2021 г. чрез платформата WebEx се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г.

УО на ОПИК публикува списъци на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и предложените за отхвърляне проектни предложения след етап ТФО

05-07-2021
По процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИE ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО 14-ТА И 18-ТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073

17-06-2021
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектни предложения, които не се допускат до етап ТФО по процедура №BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

08-06-2021
Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в допълнителния списък, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСУН 2020.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

13-05-2021
Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСУН 2020.

34 проектни предложения за почти 265 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

14-04-2021
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила преоценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии

14 проектни предложения за почти 100 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена оценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

14-04-2021
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила оценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии

УО на ОПИК публикува разяснения относно изпълнението на договорите по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от панмията COVID-19“

08-03-2021
Във връзка с постъпили запитвания относно изпълнението на договорите по процедура BG16RFOP002-2.077 следва да имате в предвид, че

23 проектни предложения за над 171 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

02-03-2021
Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 23 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 171 588.00 лева.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от частично приключила преоценка от 20 до 28 оценителни сесии

02-03-2021
Включени са проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-19001 до № BG16RFOP002-2.073-27623 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УО на ОПИК публикува Указания към бенефициентите с разяснения относно допустимостта на разходите по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“

23-02-2021
УО на ОПИК публикува Указания към бенефициентите с разяснения относно допустимостта на разходите по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“

УО НА ОПИК ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

19-02-2021
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Във връзка с техническа грешка в списъка от 22.01.2021 г. от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073, УО на ОПИК публикува Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на БФП от 1-ва до 28 оценителни сесии

29-01-2021
УО на ОПИК публикува Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената БФП от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

503 проектни предложения за над 3,9 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

29-01-2021
Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения от 1-ва до 28-ма оценителни сесии е 503 броя с общ одобрен размер на предоставената БФП – 3 871 801.28 лева

1 184 проектни предложения за над 9,4 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

22-01-2021
Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък от 1-ва до 28-ма оценителни сесии е 1 184 бр. с общ одобрен размер на предоставената БФП – 9 438 224.30 лв.

301 проектни предложения за над 2,3 млн. лв. са одобрени за финансиране от 20 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

15-01-2021
Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените оценителни сесии е 301 броя с общ одобрен размер на предоставената БФП – 2 350 759,63 лв.

142 проектни предложения за над 1,1 млн. лв. са одобрени за финансиране от 22 от 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

08-01-2021
Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените седем оценителни сесии е 142 бр. с общ одобрен размер на предоставената БФП – 1 139 339.53 лв.

На вниманието на микро- и малки предприятия, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

08-01-2021
УО на ОПИК обръща внимание на кандидатите, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата, да проверяват регулярно по своя инициатива профила си в ИСУН 2020, чрез който е подадено проектното предложение.

Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК

05-01-2021
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати.

МИГ ТУТРУКАН - СЛИВО ПОЛЕ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.074

05-01-2021
Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

УО на ОПИК кани НАП да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на БФП: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от НАП.

04-01-2021
Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от НАП

На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки

21-12-2020
Въведени със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЯ ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

18-12-2020
Във връзка със стартиране на преоценката на 3 354 проектни предложения по процедурата, УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г., Решение № РД-16-1446/18.12.2020 г. и Решение № РД-16-1381/10.12.2020 г.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕОЦЕНЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

09-12-2020
В резултат от извършеното преразглеждане са предложени 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

УО на ОПИК публикува Видео - ръководство за отчитане на сключени договори в ИСУН 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

04-11-2020
Видео - ръководство за отчитане на сключени договори в ИСУН 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

26-10-2020
Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСУН 2020.

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

15-10-2020
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА АДПБФП ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

14-10-2020
Обръщаме внимание, че подадените към настоящия момент отчети не е нужно да бъдат коригирани във връзка с публикуваната актуализация

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

09-10-2020
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

УО НА ОПИК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОВИ 1058 БР. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧТИ 8,4 МЛН.ЛВ. ПО 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 И 28 СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА “ПОДКРЕПА НА МИКРО-И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

30-09-2020
Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо двадесет и осем оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 172 847 133,74 млн. лева.

УО НА ОПИК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 1973 БР. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАД 15,5 МЛН.ЛВ ПО 20, 22, 23 и 26 ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 ПОДКРЕПА НА МИКРО-И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19

29-09-2020
УО на ОПИК публикува резултати от частично приключила оценка по четири оценителни сесии по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Нови 2701 проектни предложения за над 21,4 млн.лв. са одобрени за финансиране по 19, 21, 23, 24 и 25 оценителни сесии на процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро-и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

25-09-2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по пет оценителни сесии

ПОДПИСАНИ СА НОВИ 1 589 БРОЯ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПЕТНАДЕСЕТА И ШЕСТНАДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

24-09-2020
Допълнително е приключена и оценката по петнадесета оценителна сесия, включваща 992 броя проектни предложения с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-15000

Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

18-09-2020
Приключи частично и оценката по 16 и 19 оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-15001 до № BG16RFOP002-2.073-16000 и от № BG16RFOP002-2.073-18001 до № BG16RFOP002-2.073-19000

ПРОВЕДЕ СЕ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

18-09-2020
На 17 септември 2020 г., в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП

Нови 820 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по петнадесета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

16-09-2020
УО на ОПИК публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000

УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

15-09-2020
УО на ОПИК кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.080

УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС"

14-09-2020
УО на ОПИК кани МТИТС да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.079.

Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от четиринадесета оценителна сесия по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

11-09-2020
Приключи и оценката по седемнадесета и и частично по осемнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000

БЛИЗО 85 МЛН. ЛВ. СА ИЗПЛАТЕНИ ПО ОПИК НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19

04-09-2020
Приключи оценката по четиринадесета оценителна сесия, включваща 991 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000

772 са одобрените за финансиране проектни предложения по тринадесета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

03-09-2020
Приключи оценката по тринадесета оценителна сесия, включваща 985 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-12001 до № BG16RFOP002-2.073-13000

1209 БРОЯ СА НОВИТЕ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ ДЕВЕТА И ДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

25-08-2020
Приключи и оценката по единадесета оценителна сесия, включваща 998 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-10001 до № BG16RFOP002-2.073-11000

Нови 831 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по десета оценителна сесия на процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

19-08-2020
УО на ОПИК 2014-2020 публикува резултатите от извършената оценка по десета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-9001 до № BG16RFOP002-2.073-10000

378 СА НОВИТЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТА ПО ДЕВЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

14-08-2020
Приключи оценката по девета оценителна сесия, включваща 990 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-9000

ПОДПИСАНИ СА НОВИ 875 БРОЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ СЕДМА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

06-08-2020
Приключена е и оценката по осма оценителна сесия, включваща 995 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000

Искане за разяснения по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

06-08-2020
Възможност за искане на разяснения по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" до 10.08.2020 г.

Допълнителни указания за улесняване на предприятията в процеса на подготовка на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

31-07-2020
Примерно попълнен формуляр за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Започна изплащането на безвъзмездната помощ по сключените договори от шеста оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

31-07-2020
УО на ОПИК 2014-2020 публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по девета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-9000

Изплатени са нови 7 187 740.21 лева по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

28-07-2020
Приключи оценката по седма оценителна сесия, включваща 996 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000

540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по осма оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

24-07-2020
УO на ОПИК публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по осма оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000

Започна изплащането на БФП по сключените договори от четвърта оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

21-07-2020
От включените в оценка по шеста оценителна сесия 990 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000 са одобрени допълнително за финансиране 287 проекта.

1707 е броя на подписаните административни договори за предоставяне на БФП от четвърта и пета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

17-07-2020
УО на ОПИК одобри за финансиране нови 574 броя проектни предложения от седма оценителна сесия с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

10-07-2020
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева. (170 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 30 000 000 лева национално съфинансиране).

325 броя проектни предложения са допълнително одобрени за финансиране по пета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

10-07-2020
УО на ОПИК публикува резултатите от извършената оценка по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000

Подписани са договорите за предоставяне на БФП от втора и трета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

09-07-2020
Подписани са административните договори за предоставяне на БФП с одобрените за финансиране кандидати от втора и трета оценителни сесии

УО на ОПИК публикува Ръководство за изпълнение на договори и Инструкция за отчитането им в ИСУН по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от от пандемията COVID-19

09-07-2020
УО на ОПИК 2014 -2020 публикува одобрено Ръководство за изпълнение на административни договори и Инструкция за бенефициенти относно отчитането на АДБФП по процедурата.

Нови 540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по пета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

03-07-2020
УО на ОПИК публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000

874 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по трета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

26-06-2020
УO на ОПИК 2014-2020 публикува резултатите от извършената оценка по трета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-2001 до № BG16RFOP002-2.073-3000

Подписани са първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

23-06-2020
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която предстои да бъде изплатена на предприятията в рамките на следващите дни е в размер на 7 362 978.71 лева.

УО на ОПИК обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

22-06-2020
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 102 258 376,24 евро/ 200 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 150 000 лева.

879 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по втора оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

18-06-2020
УО на ОПИК 2014-2020 публикува резултатите от извършената оценка по втора оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-1001 до № BG16RFOP002-2.073-2000

881 е броят на предложените за одобрение проектни предложения по първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

05-06-2020
УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по първа оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-0001 до № BG16RFOP002-2.073-1000

УО на ОПИК обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия"

29-05-2020
УО на ОПИК кани „Булгартрансгаз“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия"

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

22-05-2020
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

Постъпилите до момента проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са 24 087 броя на стойност над 197 млн. лева.

22-05-2020
На 15.05.2020 г. официално стартира оценката на подадените по процедурата проектни предложения, по реда на тяхното постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта.

Указания на УО на ОПИК относно изпълнение на задължения на бенефициентите със сключени договори по ОПИК за организиране на информационни събития

22-05-2020
в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020г. в периода на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка

УО НА ОПИК УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В ПАКЕТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

15-05-2020
По отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Oбществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

13-05-2020
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

12-05-2020
Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020г. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

11-05-2020
Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, заинтересованите страни могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата.

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

29-04-2020
УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

15-04-2020
Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Указания на УО на ОПИК относно възможност за временно спиране на изпълнението на договорите във връзка с обявеното извънредно положение

01-04-2020
Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) на ОПИК Ви информира

Съобщение за проведена работна среща

20-03-2020
Днес, 20.03.2020 г., във връзка с необходимостта за вземане на спешни мерки за преодоляване на възникващата икономическа криза като резултат на пандемията с COVID–19 и по инициатива на заместник министър-председателя г-н Т. Дончев се проведе работна среща

Указания на УО на ОПИК във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

16-03-2020
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, УО на ОПИК дава следните указания до приключване на извънредната ситуация

УО на ОПИК 2014-2020 преустановява провеждането на публични събития, свързани с изпълнението на ОПИК и ОПИМСП

10-03-2020
Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

06-03-2020
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

05-03-2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

28-02-2020
УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

26-02-2020
От подадените 17 броя проектни предложения, предложени за финансиране са общо 14 броя проекти на кандидати. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 16 451 397,29 лева.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

18-02-2020
Стартира изпълнението на одобрените проекти по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е от над 143 млн. лв.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

13-02-2020
УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

22-01-2020
Във връзка с т. II от Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на РУО на ОПИК 2014-2020 се открива за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ по ПО 1 „Технологично развитие и иновации

Възобновено производството по утвърждаване на документацията по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

20-01-2020
Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и на основание чл .99, т. 2 от Административно процесуалния кодекс.

Срок за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

08-01-2020
Във връзка с постъпили искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018, УО на ОПИК информира всички заинтересовани страни, че към момента не съществуват нормативни основания за посоченото

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”

07-01-2020
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

20-12-2019
УО на ОПИК кани Българския институт по метрология да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“

news123

19-12-2019
news123 news123

ПОДКРЕПЕНИ СА БЛИЗО 2 500 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 1.2 МЛРД. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.

18-12-2019
Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК 2014-2020 г.

ГОЛЯМО ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.

17-12-2019
На 18 декември 2019 г. (сряда), от 10.30 часа, в зала „Мусала I+II“ на Хотел Хилтън, гр. София ще се проведе Годишното информационно събитие (ГИС) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проведе се Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.

11-12-2019
На 10 декември 2019 г. в хотел ИнтерКонтинентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г.

УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения

09-12-2019
УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения

ГЛАВНИЯТ ДИРЕКТОР НА ГД ЕФК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ТЕМА „ИНОВАЦИОННИЯТ ПРИНЦИП – РАЗВИТИЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЗА ИНОВАЦИИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНА КУЛТУРА“ В ХЕЛЗИНКИ

03-12-2019
Конференцията беше организирана от Министерство на икономиката и заетостта на Финландия в сътрудничество с Европейската комисия и под егидата на Финландското председателство на Съвета на ЕС.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. участва в изложение “Sofia international money exhibition”

28-11-2019
През 2020 г. ще заработят още 3 фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК от около 85 млн. лв.

Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на УО на ОПИК взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, организирана от Министерство на финансите на Унгария в сътрудничество с Европейската комисия

28-11-2019
Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, г-жа Смилена Костова, взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, в Будапеща

Фонд на фондовете предоставя нови средства от 35.6 млн. лв. за стартъпи

28-11-2019
Избран за финансов посредник е Обединение „Витоша Венчър Партнърс“

Девето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

20-11-2019
На 19 ноември 2019 г. в Резиденция „Бояна“, гр. София, се проведе Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за МСП" (ОПИМСП)

Девето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

20-11-2019
На 19 ноември 2019 г. в Резиденция „Бояна“, гр. София, се проведе Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни пр

СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040

15-11-2019
СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040

УО на ОПИК публикува Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, резервните проектни предложения и предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацит в МСП"

15-11-2019
Приключи работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия"

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И ЕКИП ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА НАПРЕДЪКА ПО ОПИК 2014-2020 И ОПИМСП 2014-2020 НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В ГР. БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ

06-11-2019
Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган, г-жа Смилена Костова, и екип на ГД ЕФК представиха постигнатия напредък по ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 на Годишна среща с ЕК на 6 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

.

06-11-2019
.

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд за технологичен трансфер

01-11-2019
Фонд на фондовете започна процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер. Инструментът е подкрепен със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от EФРР

Oбществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

18-10-2019
УО на ОПИК 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

30-09-2019
На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

18-09-2019
УО на ОПИК 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

18-09-2019
Общият брой на сключените договори по втори краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.024 от списъка на одобрените за финансиране кандидати възлиза на 153 бр. договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 28 869 315.

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

17-09-2019
УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК

12-09-2019
ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

09-09-2019
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК

14-08-2019
СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

05-08-2019
ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК ЗА 2018 Г.

05-08-2019
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК ЗА 2018 Г.

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

26-07-2019
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстерите в България.

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП

19-07-2019
РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП

ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА МЕЖДУ БТПП И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2010

18-07-2019
ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА МЕЖДУ БТПП И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2010

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по втори краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

15-07-2019
Във връзка с проведената оценка по процедура BG16RFOP002-2.024 и одобрен оценителен доклад от РУО, уведомяваме кандидатите от списъка на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат поканени поетапно за сключване на договори

ОФИЦИАЛНО БЯХА ПОДПИСАНИ ДВА ДОГОВОРА ЗА „РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“

28-06-2019
На 28.06.2019 г., на официална церемония в сградата на министерство на икономиката бяха подписани два административни договора за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-2.052

BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

28-06-2019
BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

27-06-2019
ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НА ОПИК

21-06-2019
Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Обучението се проведе на 18 и 19 юни 2019 г. в гр. София.

ФОНДЪТ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ ПРЕДОСТАВЯ ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 47.1 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК

29-05-2019
На 29.05.2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от ОПИК, съфинансирани от ЕСИФ.

УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

16-05-2019
УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

13-05-2019
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

24-04-2019
УО на ОПИК кани ИАНМСП да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

Актуализирано  Приложение 3.7 по ПМС 160

10-04-2019
Актуализирано  Приложение 3.7 по ПМС 160

УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 

29-03-2019
УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 

УО на ОПИК публикува Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството

29-03-2019
Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от изпращане на уведомлението за недопускане в ИСУН 2020.

BG16RFOP002-2.041  МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  „ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

27-02-2019
BG16RFOP002-2.041  МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  „ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

27-02-2019
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

25-02-2019
В стремежа си да разработи възможно най-близка до нуждите на бизнеса и научно-изследователските организации процедура, УО инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове".

Фонд на фондовете избра мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании

20-02-2019
Днес, 20 февруари 2019 г., Фонд на фондовете (ФнФ) излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК).

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.024

08-02-2019
УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.024

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

04-02-2019
С проведения днес в гр. София информационен ден приключи информационната кампания, която ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020 г. организира за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040

УО на ОПИК публикува Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за БФП № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството"

31-01-2019
Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН 2020.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

09-01-2019
Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.

Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България

27-12-2018
На 21.12.2018 г. между Управляващия орган на ОПИК и проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“.

Европейската Комисия одобри промяна в Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

18-12-2018
Управляващият орган на Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. публикува изменена оперативна програма, одобрена с Решение № С (2018) 8712 от 11.12.2018 г. на Европейската Комисия

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

17-12-2018
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

ПОЛУЧЕНИ СА НАД 2 ХИЛ. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

13-12-2018
Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Презентации от проведено обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

07-12-2018
УО на ОПИК публикува презентации от проведено на 04.12.2018 г. обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

ОТ СТАРТИРАНЕТО НА ОПИК СА ПОДПИСАНИ БЛИЗО 2 ХИЛЯДИ ДОГОВОРА ЗА 1.7 МЛРД. ЛЕВА

04-12-2018
По време на събитието бяха връчени 61 договора по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с обща стойност на БФП 49 299 471 лв.

ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

03-12-2018
Събитието ще се проведе на 4 декември 2018 г. (вторник), от 9:30 – 10:30 часа (регистрация от 09:00 до 9:30), в зала на хотел „Интерконтинентал София“ /бивш „Радисън“/, гр. София.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

30-11-2018
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

16-11-2018
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“

Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

16-11-2018
УО на ОПИК публикува Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

23-10-2018
Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати; дейности; разходи и др.

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

22-10-2018
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове

12-10-2018
Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

28-09-2018
УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

25-09-2018
УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

05-09-2018
Първият краен срок за подаване на проектни предложения се изменя от 16:30 часа на 05.09.2018 г. на 16:30 часа на 08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения от 16:30 часа на 07.11.2018 г. на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

31-08-2018
ГД ЕФК, в качеството си на УО на ОПИК 2014-2020, уведомява всички потенциални кандидати, че планира да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

СКЛЮЧЕНИ СА 1 869 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 250 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  В БЪЛГАРИЯ

23-08-2018
СКЛЮЧЕНИ СА 1 869 ДОГОВОРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 250 МЛН. ЕВРО В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  В БЪЛГАРИЯ

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на БФП „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

20-08-2018
УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на БФП „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране

16-08-2018
Избрани са финансови посредници за изпълнението на Фонд за ускоряване и начално финансиране

Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020

01-08-2018
Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

25-07-2018
Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г.

Анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки

18-07-2018
УО на ОПИК 2014-2020 г. публикува линк на който може да намерите анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки- http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25

В периода 04.07.2018 г. - 05.07.2018 г. УО на ОПИК 2014 – 2020 проведе обучение на Местните инициативни групи във връзка с подпомагане на процеса по успешното изпълнение на мерките в стратегиите за местно развитие с финансиране по програмата.

06-07-2018
В рамките на обучението бяха връчени официално и първите 4 договора, подписани в резултат на успешно проведени процедури за подбор на проекти с финансиране по ОПИК 2014-2020

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

06-07-2018
На 6 юли 2018 г., в гр. София, се проведе информационен ден по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“.

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

02-07-2018
Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

Министърът на икономиката откри информационни дни за представяне на процедура "Насърчаване на предприемачеството" в градовете Ямбол и Стара Загора

02-07-2018
Днес министърът на икономиката Емил Караниколов, откри информационните дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК 2014-2020 в градовете Ямбол и Стара Загора.

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

20-06-2018
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на ОПИК 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Изпращане на покани до кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

19-06-2018
Управляващият орган на ОПИК ще изпрати покани за сключване на административен договор до кандидатите, които в резултат от проведената оценка по процедурата са получили 82 т. и 83 т.

СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ.

14-06-2018
СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ.

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

11-06-2018
Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

23-05-2018
УО на ОПИК 2014-2020 г. публикува изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

21-05-2018
Шесто официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”

20-03-2018
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране, Списък с резервните и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации"

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

12-03-2018
STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

12-03-2018
Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

09-02-2018
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.002, включени в повторна оценка в изпълнение на съдебно разпореждане на Върховен Административен съд

06-02-2018
УО на ОПИК публикува допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.002 , включени в повторна оценка в изпълнение на съдебно разпореждане на Върховен Административен съд

УО на ОПИК публикува Втори допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

01-02-2018
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува Втори допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване

ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

25-01-2018
ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

25-01-2018
УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

24-01-2018
Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

16-01-2018
П О К А Н А за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Управляващият орган на ОПИК публикува презентации по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

15-01-2018
Управляващият орган на ОПИК публикува презентации, изнесени в рамките на обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", проведено на 11.01.2018г.

ЗАМ.-МИНИСТЪР МАНОЛЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЛИЗО 195 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

15-01-2018
„Започваме годината с връчването на 50 договора на обща стойност близо 195 млн. лв. С тях стойността на договорените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ надхвърля 1,5 млрд. лв. или близо 64% от целия наличен ресурс“..

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА  „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

10-01-2018
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА  „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

04-01-2018
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

През месец декември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002

28-12-2017
През месец декември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП"

22-12-2017
BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

12-12-2017
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

12-12-2017
МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

06-12-2017
УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

СНЦ „МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013

30-11-2017
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013

МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012

30-11-2017
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

29-11-2017
Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН ДОСТИГАТ ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

28-11-2017
ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН ДОСТИГАТ ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Зам.-министър Александър Манолев ще представи напредъка по ОПИК към края на 2017 г.

23-11-2017
Зам.-министър Александър Манолев ще представи напредъка по ОПИК към края на 2017 г.

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

21-11-2017
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Рзвитие на клъстери в България“ на ОПИК  на 27 ноември 2017 г. в гр. София

21-11-2017
ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Рзвитие на клъстери в България“ на ОПИК  на 27 ноември 2017 г. в гр. София

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК на 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София

21-11-2017
ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК на 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г.

20-11-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г.

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

20-11-2017
BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“

16-11-2017
BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“

Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното:

15-11-2017
Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното:

Сключени административни договори през месец ноември 2017 г. за предоставяне на БФП с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК 2014-2020 г.

14-11-2017
Сключени административни договори през месец ноември 2017 г. за предоставяне на БФП с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК 2014-2020 г.

УO на ОПИК 2014-2020 кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент.

09-11-2017
УO на ОПИК 2014-2020 кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент.

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020.

08-11-2017
Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна прог

С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен.

31-10-2017
С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен.

BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“

31-10-2017
BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“

УО на ОПИК публикува Списък на одобрените, резервните и отхвърлените проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

27-10-2017
УО на ОПИК публикува Списък на одобрените, резервните и отхвърлените проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

19-10-2017
УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

19-10-2017
УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

19-10-2017
УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”.

18-10-2017
УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”.

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

17-10-2017
В рамките на писмена процедура, Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета на процедурата със средства в размер на 154 115 400,60 лева.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“.

09-10-2017
УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че на 22.08.2017 г. в „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 174 от 2017 г.

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

04-10-2017
Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

29-09-2017
УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

27-09-2017
Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ e удължен до 17.30ч на 27 септември 2017.

26-09-2017
Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ e удължен до 17.30ч на 27 септември 2017.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

21-09-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009

21-09-2017
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009

ФМФИБ стартира първи инструмент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

19-09-2017
ФМФИБ стартира състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране, финансиран със средства по ОПИК 2014-2020

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002

18-09-2017
УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации

15-09-2017
УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че на 22.08.2017 г. в „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 174 от 2017 г. на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

На 05.09.2017 г. в 17:30 ч. изтича срокът за предложения и коментари по обявена на 18.08.2017г. за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

01-09-2017
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК 2014-2020 г.

Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

30-08-2017
Във връзка с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК се организират обучения за бенефициенти.

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

30-08-2017
През месец август 2017 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

29-08-2017
През месец юли и август 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК.

УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

24-08-2017
Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Обучения за кандидати процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК.

23-08-2017
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 31 август и 01 септември 2017 г. в град София.

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

21-08-2017
Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 24 август 2017 г. /четвъртък/, от 10.00 часа, в Гранд Хотел София, ул. „Гурко“ №1, Конферентна зала „София“. Регистрацията е от 09.15 часа.

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

18-08-2017
Управляващият орган на ОПИК 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на Операти

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

10-08-2017
УО на ОПИК 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ 30 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

08-08-2017
„Министерство на икономиката работи усилено в посока преодоляване на трудното финансиране, което имат стартиращите компании в България и е израз на увереността ни, че страната ни може да бъде дигитален хъб на Балканите“

ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

04-08-2017
Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

31-07-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 на ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 8 август 2017 г.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

27-07-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”.

ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

21-07-2017
С представяне на напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, както и с посочване на основните моменти по отворената нова процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации".

ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА  „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

18-07-2017
Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

17-07-2017
През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

НАД 68 МЛН. ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ ПО ОПИК

14-07-2017
68 454 050 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

13-07-2017
Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ УО, уведомяваме кандидатите, че ще бъдат канени поетапно сключване на административни договори за предоставяне на Б

Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК

11-07-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 20

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

10-07-2017
Увеличаването на бюджета по процедурата е с 11 416 186,25 лв. и позволява да бъдат финансирани 31 проектни предложения

СТАРТИРА ИЗПРАЩАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕРЕДОВНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

10-07-2017
ГД ЕФК уведомява кандидатите, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК 2014-2020, че стартира поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

07-07-2017
Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 21 юли 2017 г. В градовете: Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура по подбор на външни експерти, специализирани във финансови инструменти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за участие в Консултативния съве

06-07-2017
Във връзка с необходимостта от избор на външни експерти за изразяване на експертни становища и препоръки като част от Консултативен съвет към «Фонд мениджър на финансови инструменти в България» ЕАД и на основание Решение № 4 на Управителния съвет от 20.06

УО на ОПИК публикува резултатите от оценка на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

04-07-2017
Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

28-06-2017
ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК

19-06-2017
Общият бюджет на процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие.

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

16-06-2017
Във връзка с взето решение на КН на ОПИК 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на УО на ОПИК.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП

15-06-2017
Информационният ден ще се проведе на 20 юни 2017 г., /вторник/, от 9.00 часа, в „Парк Инн хотел“ / ул. „Атанас Дуков“ №36/ , гр. София.

УО на ОПИК публикува Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г.

13-06-2017
Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 за 2017 г., съгласувана на Четвъртото официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020 и на ОПИМСП 2014-2020, проведено на 12 май 20

ИВЕЛИНА ПЕНЕВА ПРЕДСТАВИ ТЕМАТА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ" НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ ПРОГРАМИ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

06-06-2017
Форумът е организиран от Еconomix.bg, а събитието се проведе с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

01-06-2017
Със Заповед на Ръководителя на УО на ОПИК е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА БСА за подобряване на инфраструктурата по качеството“

29-05-2017
През месец май 2017 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от ИА БСА по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.008 на ОПИК 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува актуализирана Инструкция за отчитане на ДБФП в ИСУН 2020, версия 4

19-05-2017
УО на ОПИК публикува актуализирана Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"-2014-2020, относно отчитане на ДБФП в ИСУН 2020" .

МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ ВРЪЧИ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

19-05-2017
Eдна от основните цели на Правителството и на Министерство на икономиката е да се създадат предпоставки за развитие на страната ни като център на високотехнологични производства и услуги. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов.

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

19-05-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК се организират две обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

19-05-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК се организират две обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

17-05-2017
През месец май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК.

Проведе се Четвъртото официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

16-05-2017
На 12 май 2017 г., в зала „Атлантик“ на хотел „Лъки“, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на КН ОПИК и ОПИМСП.

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК

16-05-2017
Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

11-05-2017
През месец април и май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

11-05-2017
През месец май 2017 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

27-04-2017
Представянето на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. беше основната тема на проведеното информационно събитие от Управляващият орган на програмата, което се състоя във Висшето училище по застраховане и финанси.

10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации предлага УО на ОПИК

27-04-2017
УО на ОПИК ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване на бюджета по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с 10 млн.евро.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

27-04-2017
УО на ОПИК 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

УО на ОПИК кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004

24-04-2017
П О К А Н А за предоставяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент, съгласно чл. 25, ал 1, т.2 от ЗУСЕСИФ

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“

20-04-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и инова

Управляващият орган на ОПИК уведомява бенефициентите, че с Държавен вестник, брой 27/31.03.2017 г., е обнародвано Постановление № 57 от 28 март 2017 г.

20-04-2017
ПМС № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

18-04-2017
През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор със „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк".

12-04-2017
През месец април 2017 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-1.003-0001-С01 на стойност 12 317 649.61 лв. чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от София Тех Парк АД.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на допълнително сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

12-04-2017
През месец април 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002.

Уведомление до кандидатите, предложени за финансиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

10-04-2017
Във връзка с проведената оценка по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и одобрение на оценителния доклад от Ръководителя на УО, уведомяваме кандидатите, които са одобрени за финансиране.

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ”

10-04-2017
Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”.

Управляващият орган на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

10-04-2017
Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК.

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

06-04-2017
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 20 и 21 април 2017 г. в град София.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на допълнително сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

03-04-2017
През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управлен

УО публикува разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

31-03-2017
Разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", касаещо кандидати с инсталации, включени в

Разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията

28-03-2017
УО на ОПИК публикува разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

20-03-2017
През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК

17-03-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК се организират пет еднодневни обучения.

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

09-03-2017
Изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

Министър Теодор Седларски официално раздаде сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

08-03-2017
„Днес връчваме първите сключени 135 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 34 287 402 лева“. Това отбеляза министърът на икономиката Теодор Седларски на официалната церемония по раздаването на сключените договори по процедура BG16RFOP0

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

07-03-2017
През месец февруари 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновац

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

01-03-2017
Официално ще бъдат раздадени сключените до момента договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Провеждат се пазарни консултации за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти

28-02-2017
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“. Това е третият пореден публикуван пазарен тест за финансов инструмент, съ-финансиран по Оперативна програма „Иноваци

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК

24-02-2017
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 09.03.2017 г. и 10.03.2017 г. в гр. София.

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

23-02-2017
С проведения на 23 февруари 2017 г. информационен ден в София за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 приключи информационната кампания, к

Близо 98 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

22-02-2017
Размерът на безвъзмездната финансова помощ, от която ще може да се възползват големите предприятия по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е 97 791 500 лв

Пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ продължават

20-02-2017
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) удължи срокът на пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ (ФТТ) до 10 март 2017 г."

ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

17-02-2017
Допустимостта на разходите по отделните режими на държавни помощи, както и определянето дали предприятие е в затруднено положение, бяха основните въпроси, към които беше насочен интереса от страна на присъстващите на информационния ден за представяне на п

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприят

15-02-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разгл

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

10-02-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Повишаване на енергийната

УО на ОПИК 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

07-02-2017
УО на ОПИК 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2017 г.

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

31-01-2017
През месец януари 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001

„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им

31-01-2017
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“.

През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

24-01-2017
През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

24-01-2017
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Стартират обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК

23-01-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК се организират три еднодневни обучения на 30.01.2017 г., 31.01.2017 г. и на 01.02.2017 г.

48% ОТ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА СА С ПРЕДВИДЕНО МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН НА ПЛАНИРАНЕ

20-01-2017
„48% от одобрените проекти за подкрепа за внедряване на иновации в предприятията са с предвидено място на изпълнение в рамките на Северозападния регион на планиране“. Това отбеляза Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европийски фондове за

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

18-01-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

17-01-2017
Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Отлага се провеждането на информационния ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

10-01-2017
Поради тежките метеорологични условия, се отлага информационният ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, насрочен за 11 януари 2017 г.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

04-01-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в Б

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

03-01-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленски

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне на БФП:BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството"

22-12-2016
УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставянена БФП:BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството"

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“

21-12-2016
УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящи сервизни дейности по ИСУН 2020

16-12-2016
Поради провеждане на планирани сервизни дейности в рамките на периода от 21:00 часа на 16.12.2016 г. до 21:00 часа на 17.12.2016 системата няма да е налична.

Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент „Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор“

16-12-2016
Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент „Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор“ (“Early stage fund with an acceleration compartment”) беше публикувана от Европейския инвестиционен фонд

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

12-12-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“.

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

09-12-2016
УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

Стартира провеждането на пазарни консултации за финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“

09-12-2016
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“

УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

08-12-2016
УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

С 15 млн. евро Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 финансира 16 многофондови стратегии за местно развитие

30-11-2016
Днес, 30 ноември 2016 г., на официална церемония в Гранитна зала на Министерския съвет бяха връчени споразумения за изпълнение на многофондови стратегии за местно развитие.

Проведе се Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

25-11-2016
На 24 ноември 2016 г., в зала „Правец“ на хотел Риу Правец, гр. Правец, се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатив

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“

25-11-2016
УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

25-11-2016
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

21-11-2016
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) в България

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

16-11-2016
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията”

16-11-2016
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

15-11-2016
УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

25-10-2016
През октомври 2016 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения, подадени от ИАНМСП по процедура BG16RFOP002-2.003

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

25-10-2016
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“

УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че с брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление №243/30.09.2016 г.

17-10-2016
УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че с брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление №243/30.09.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане н

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

14-10-2016
През месец октомври 2016 г. беше допълнително сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение, по третия краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „П

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

30-09-2016
На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

12-09-2016
УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

ОПИК публикува указания относно предварителното изпълнение на дейности преди сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ

12-09-2016
УО на ОПИК информира всички потенциални кандидати, че от 08.07.2016 г. е в сила Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

02-09-2016
УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

01-09-2016
Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, със Заповед №РД-16-848/31.08.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган са направени изменения в пакета документи по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприя

Удължаване на срока за обществено обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

29-08-2016
Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 удължава срока з

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

25-08-2016
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МС

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне:BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

19-08-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Българската агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процеду

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014–2020 г. И НА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП” 2014-2020 г.

16-08-2016
Във връзка с изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. (ПМС № 79/2014 г.) за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейски

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

15-08-2016
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“

02-08-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Комисията за защита на потребителите (КЗП) да представи проектно предложение по проц

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк”

01-08-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани София Тех Парк АД да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на

Нови 252 проекта получават над 130 млн. лева по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020

27-06-2016
На 28 юни 2016 г. /вторник/ от 14.00 часа в София Тех Парк официално ще бъдат връчени сключените допълнителни договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИ

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

15-06-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за раст

Проведе се Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

30-05-2016
На 20 май 2016 г., в зала „Триадица“ на Резиденция „Бояна“, се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори по втори и трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

27-05-2016
През месец май 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „По

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"

14-05-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Заместник-министър Любен Петров: Българските предприятия трябва да се възползват максимално от европейските фондове за иновации

04-05-2016
„Инвестициите в иновации са един от приоритетите на Министерство на икономиката. В момента две процедури предоставят фокусирана подкрепа на българските предприемачи. Това са процедурите за внедряване на иновации в предприятията и за разработване на иновац