Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

CARPE DIGEM

Проект „Катализиране на периферните и нововъзникващи региони на Европа за създаване и развитие на дигитални иновационни екосистеми (CARPE DIGEM)“, финансиран по линия на Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.

 

Проектът CARPE DIGEM има за цел да демонстрира как успешно да се използват  инструментите на политиката и свързаните с тях инвестиции, за да се адресират предизвикателствата за мобилизиране на дигиталните иновационни екосистеми в периферните и нововъзникващи региони на Европа, като по този начин се осигури конкурентоспособен достъп до европейски и световни дигитални иновации. Предвидено е в резултат от изпълнението на проекта партньорите, съответно регионите - участници, да получат достъп до най-новите знания, опит и технологии в областта на дигиталните иновации, съответстващи на произвежданите от тях продукти, процеси или бизнес модели. С реализацията на проекта ще се улесни достъпът до финансиране на дигиталните трансформации на бизнеса и ще се подпомогне свързването на потребителите и доставчиците на цифрови иновации по цялата верига на стойността. 

Проектът стартира изпълнението си на 01.08.2019 г. и се реализира от 10 партньори от следните държави: Франция, Испания, Португалия, Словения, Швеция, Ирландия и България. Продължителността на проекта е 42 месеца. Участниците от българска страна включват: Сдружение „Бизнес Асоциация“ – Варна и Министерството на икономиката чрез ГД ЕФК в качеството ѝ на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК).

Съгласно подписаното Споразумението за партньорство, е предвидено участието на МИ с принос към бюджета на проекта за целия период на неговото изпълнение да бъде в размер на общо 28 315 евро.

Официална Интернет-страница на проекта:

https://www.interregeurope.eu/carpedigem/

 

Брошура по проект „Катализиране на периферните и нововъзникващи региони на Европа за създаване и развитие на дигитални иновационни екосистеми (CARPE DIGEM)“, финансиран по линия на Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.