Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Проведе се Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

На 20 май 2016 г., в зала „Триадица“ на Резиденция „Бояна“, се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия.  

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Беше представена Инвестиционната стратегия за предоставяне на подкрепа чрез финансовите инструменти по ОПИК. КН взе решение да предостави мандат на Управляващия орган (УО) на Програмата за подписване на финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД“.

УО представи Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2014 и 2015 г. и след проведеното обсъждане докладът бе одобрен от КН.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по четири процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически контрол, Комисията за защита на потребителите, Министерство на туризма  и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. КН одобри и предложените от УО методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП".

КН се запозна и с информация, представена от УО, за още две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК, насочени към институционална подкрепа на Българската агенция за инвестиции и за развитие на клъстери в България, съответно.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г., които бяха одобрени от КН.  

КН се запозна с напредъка в изпълнението и на другата оперативна програма за програмния период 2014-2020 – Оперативна програма „Инициатива за МСП“ (ОПИМСП).  УО представи Годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2015 г. и след проведеното обсъждане, докладът бе одобрен от КН.

На заседанието беше обсъден и напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и подготовката за успешното приключване на програмата. КН одобри изготвения от УО Годишен доклад на ОПРКБИ за изпълнението на финансовите инструменти за 2015 г.