Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Финансово управление и верификация на разходите“

Началник на сектор - Людмила Иванова

02 9329 246

l.ivanova@mig.government.bg

 

Осъществява дейности, свързани със събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни;

Контролира, проверява и потвърждава разходи за авансови, междинни и окончателни плащания на бенефициенти по програмите; Удостоверява, че съфинансираните разходи са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността и че са събрани данни за изпълнението са необходими за финансовото управление;

Разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на БФП, които включват изменения на финансовите параметри на договора;

Изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по програмите;

Изготвя справки, доклади, становища и др. документация, свързани с финансовото изпълнение на проектите по Програмите;

Участва в съгласуването при дефиниране и разработване критерии и методология за подбор на операции по програмите и при провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите;

Изпълнява функции от компетентността на сектора, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, като осъществява дейностите съгласно посоченото в Плана и приложимата европейска и национална нормативна рамка;

Участва в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите;

Участва в изготвянето на годишния доклад за държавните помощи;

Участва в изготвянето на годишните и окончателни доклади по Програмите;

Участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.