Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Подбор на проекти и договаряне“

Отдел "Подбор на проекти и договаряне"

Началник на отдел - Мария Младенова

02 80 75 366

m.mladenova@mig.government.bg

 

Функции на отдел „Подбор на проекти и договаряне“

Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектните  предложения, постъпили по процедури за БФП;

Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на екипи по договаряне за извършване на документална проверка на одобрените за финансиране кандидати, изготвяне на проектите на индивидуални договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, организиране на процеса по сключването им, както и изготвяне на проекти на решения за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

Организира и координира сключването на договори/издаването на заповеди с бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП по програмите;

Извършва проверка дали постъпилите от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не нарушават конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора;

Идентифицира най-често допускани грешки при провеждането на процедури за подбор на проекти и сключване на договорите за БФП;

Съдейства за прилагането на правилата за държавни помощи при оценка на проектни предложения и сключването на договори с одобрените за финансиране кандидати;

Осигурява прилагане на режимите на държавни помощи съгласно заложеното в условията за кандидатстване и действащото българско и общностно законодателство;

Гарантира спазването на правилата за равнопоставеност на кандидатите и недопускане на дискриминация в процедурите по отпускане на финансиране по оперативните програми в съответствие с функциите на отдела;

Изготвя информация за предоставените държавни и минимални помощи при сключване на договори за БФП и я въвежда в Регистъра за минимални и държавни помощи;

Участва в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите;