Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, във връзка с влезли в сила съдебни решения

Във връзка с влезли в сила съдебни решения и приключване на работата на оценителната комисия за повторна комплексна оценка, включваща проверка за съответствие на проектните предложения с минималните изисквания, предвидени в условията за кандидатстване и изпълнение и документална проверка за това дали кандидатът отговаря на изискванията за бенефициент за проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.073-15081, подадено от „КАСТОР - Д“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-16915, подадено от „КАЛИПСО - ИН“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-22028, подадено от „ИМОПАРАДИЕС“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-26182, подадено от „ПЛАМИ -М“ ЕООД по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), Управляващият орган на ОПИК публикува:

1/ Списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ;

2/ Списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.


УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, във връзка с влезли в сила съдебни решения

Във връзка с влезли в сила съдебни решения и приключване на работата на оценителната комисия за повторна комплексна оценка, включваща проверка за съответствие на проектните предложения с минималните изисквания, предвидени в условията за кандидатстване и изпълнение и документална проверка за това дали кандидатът отговаря на изискванията за бенефициент за проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.073-1394, подадено от „КТ-Консулт 1“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-3359, подадено от „ПРОФИС 1“ ООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-13824, подадено от ЕТ „ЕФЕКТО - ИВАН ПЕТКОВ“, рег. № BG16RFOP002-2.073-16224, подадено от „ВИК Трейд“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-16689, подадено от „Блу Бътърфлай“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-20428, подадено от „Елистел“ ООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-21207, подадено от „Криси КК 2012“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-21717, подадено от „ЕКРА-1“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-22163, подадено от „ТЕТ - ГРУП 4“ ООД и рег. № BG16RFOP002-2.073-24384, подадено от ЕТ „ВЕНЕРА - ЮЛИЯ БОЯДЖИЕВА“ по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), Управляващият орган на ОПИК публикува:

1/ Списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ;

2/ Списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.


УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, във връзка с влезли в сила съдебни решения

Във връзка с влезли в сила съдебни решения и приключване на работата на оценителната комисия за повторна комплексна оценка, включваща проверка за съответствие на проектните предложения с минималните изисквания, предвидени в условията за кандидатстване и изпълнение и документална проверка за това дали кандидатът отговаря на изискванията за бенефициент за проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.073-7271, подадено от „Арт Линия“ ООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-10052, подадено от „Бултрейд Каварна“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-12494, подадено от „Фининвест.БГ“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-12666, подадено от „Бодидизайн 09“ ЕООД и рег. № BG16RFOP002-2.073-16656, подадено от „Ефремови съдружие“ ООД по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), Управляващият орган на ОПИК публикува:

1/ Списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ;

2/ Списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.


УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, във връзка с влезли в сила съдебни решения

Във връзка с влезли в сила съдебни решения и приключване на работата на оценителната комисия за повторна комплексна оценка, включваща проверка за съответствие на проектните предложения с минималните изисквания, предвидени в условията за кандидатстване и изпълнение и документална проверка за това дали кандидатът отговаря на изискванията за бенефициент за проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.073-7271, подадено от „Арт Линия“ ООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-10052, подадено от „Бултрейд Каварна“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-12494, подадено от „Фининвест.БГ“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-12666, подадено от „Бодидизайн 09“ ЕООД и рег. № BG16RFOP002-2.073-16656, подадено от „Ефремови съдружие“ ООД по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), Управляващият орган на ОПИК публикува:

1/ Списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ;

2/ Списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

 


УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд и Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК

Във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд, Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК и приключване на работата на Оценителната комисия за повторна комплексна оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-0603, подадено от „СВЕМАР КОНСУЛТ“ ООД, проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-13452, подадено от „ТОП КЛАС М“ ЕООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-17859, подадено от „КРИСТИ 1“ ЕООД по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), Управляващият орган на ОПИК публикува:

 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

 


УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИE ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО 14-ТА И 18-ТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Във връзка с установени случаи на неправомерно отхвърлени кандидати поради допусната техническа грешка, публикувани в Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по 14-та оценителна сесия и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по 18-та оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и поставена резолюция на докладна записка с изх. № 93-00-2286/10.06.2021 г., Управляващият орган на ОПИК публикува Решение № РД-16-920/14.06.2021 г. на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за частично оттегляне на списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, представляващи индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикувани на интернет страницата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ на 14.04.2021 г.

Кандидатите, включени в Решение № РД-16-920/14.06.2021 г. ще бъдат уведомени индивидуално чрез профилите им в ИСУН 2020 като не следва да връщат отговор на изпратената от Управляващия орган комуникация, нито да прикачат  документи към нея.

 


34 проектни предложения за почти 265 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила преоценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-0001 до BG16RFOP002-2.073-27623 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 34 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  264 984.98 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 1-ва оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 2-ра оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 3-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 4-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 5-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 6-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 7-ма оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 8-ма оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 9-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 10-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 11-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 12-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 13-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 14-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 15-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 16-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 17-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 18-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 19-та оценителна сесия.

Допълнителен списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от 20-та до 28-ма оценителни сесии.

 


14 проектни предложения за почти 100 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена оценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила оценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-0001 до BG16RFOP002-2.073-27623 вкл. по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 14 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  95 718.72 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна помощ

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 16-та оценителна сесия

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 19-та оценителна сесия

Допълнителен списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от 20-та до 28-ма оценителни сесии

Допълнителен списък на оттеглените проектни предложения от 6 ОС

Допълнителен списък на оттеглените проектни предложения от 10 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 16 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 19 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 20 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 21 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 22 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 23 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 24 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 25 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 26 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 27 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 28 ОС.

 


Във връзка с техническа грешка в списъка от 02.03.2021 г. от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073, Управляващият орган на ОПИК публикува Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на БФП от 1-ва до 28 оценителни сесии

Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, и включени в списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


 23 проектни предложения за над 171 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии с номера 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25 и 27, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-1001 до BG16RFOP002-2.073-27000 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 23 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  171 588.00 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 20-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 21-ва оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 22-ра оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 23-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 24-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 25-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 26-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 27-ма оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 28-ма оценителна сесия.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списъци с предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от частично приключила преоценка от 20 до 28 оценителни сесии

Включени са проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-19001 до № BG16RFOP002-2.073-27623 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

1.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 20-та оценителна сесия;

2.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 21-ва оценителна сесия;

3.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 22-ра оценителна сесия;

4.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 23-та оценителна сесия;

5.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 24-та оценителна сесия;

6.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 25-та оценителна сесия;

7.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 26-та оценителна сесия;

8.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 27-ма оценителна сесия;

9.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 28-ма оценителна сесия.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


50 проектни предложения за почти 400 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии с номера 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 50 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  399 333.61 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 оценителни сесии по процедурата.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани. 


168 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАД 1,3 МЛН. ЛВ. СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ 1 ДО 28 ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ОТ ПРЕОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии от 1-ва до 28-ма по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък от 1-ва до 28-ма оценителни сесии е 168 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 1 302 295.68 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПУБЛИКУВА КОРИГИРАН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕОЦЕНЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Във връзка с установени случаи на проектни предложения, подадени от допустими кандидати съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие - поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи, които не са били предложени от работната група да бъдат преоценени по процедурата, Управляващият орган на ОПИК публикува Коригиран списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата.

Коригиран списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата.

На кандидатите, които не са включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата, и които до момента не са получили уведомление за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и не фигурират в публикуваните до момента списъци на отхвърлените кандидати по процедурата на интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК на адрес - https://opic.bg/public/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19, ще бъде издаден акт, с който се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в който ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Актът може да се оспорва пред компетентния първоинстанционен съд (в случая Административния съд по седалище на кандидата) в 14-дневен срок от датата на уведомяване на кандидата чрез системата ИСУН 2020.

 


Във връзка с техническа грешка в списъка от 22.01.2021 г. от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073, УО на ОПИК публикува Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на БФП от 1-ва до 28 оценителни сесии

Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


503 проектни предложения за над 3,9 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии от 1-ва до 28-ма по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък от 1-ва до 28-ма оценителни сесии е 503 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 3 871 801.28     лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


1 184 проектни предложения за над 9,4 млн. лв. са одобрени